श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

तारकेश्वर नगरपालिका श्रोत नक्सा