FAQs Complain Problems

योजना शाखा

योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री सीता थपलिया                        अधिकृतस्तर छैठौ                                                        ९८४१८२५४२७                                   
श्री ईन्दुश्वरी न्यौपाने                                                              सहायकस्तर पाचौं                    ९८४१४८४८८८                    induneupane2065@gmail.com                      
श्री साधना जोशी सव-इन्जिनियर ९८४३२७५९५४ sadhu.joshi12@gmail.com