FAQs Complain Problems

लेखा शाखा

 लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर    ईमेल ठेगाना
श्री खिलानाथ बाँसकोटा                                        लेखा अधिकृत, सातौ                                   ९८४१७३२६६९                                                            knbaskota@gmail.com                         
श्री निर्मला शर्मा  आ.ले.प अधिकृत, सातौ ९८५५०८६०९६           shrnirmala2@gmail.com
श्री सविता पौडेल लेखापाल ९८४७६२२३५४           acharyasabi33@gmail.com
श्री प्रमोद डांगी स.लेखापाल ९८५११९२१८१             dcpromod1124@gmail.com